• darkblurbg
    elektronica

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
AIF Soldeertechniek B.V. statutair gevestigd te Winschoten

AFDELING I – ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities

1.1 Onder “AIF Soldeertechniek”  wordt in deze voorwaarden verstaan:
    AIF Soldeertechniek B.V., statutair gevestigd te Winschoten.

1.2 Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan:
    de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het
    samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van
    diensten en/of zaken door AIF Soldeertechniek dan wel het
    verrichten van enige andere prestatie met AIF Soldeertechniek een
    overeenkomst is aangegaan of te dien einde met AIF Soldeertechniek
    in onderhandeling is.

1.3 Onder “partijen” worden in deze voorwaarden verstaan:
    AIF Soldeertechniek en Afnemer.

1.4 Onder “overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan:
    elke afspraak tussen Afnemer en AIF Soldeertechniek tot het leveren
    van diensten en/of zaken door AIF Soldeertechniek ten behoeve van
    Afnemer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
    offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met
    AIF Soldeertechniek.

2.2 Bekendmaking van deze voorwaarden kan ondermeer
    geschieden door vermelding (achter-) op briefpapier, offerte,
    opdrachtbevestiging, factuur en op het Internet.

2.3 Afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze
    aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn
    overeengekomen, en gelden slechts per geval.

2.4 De eventuele toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde
    algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de
    hand gewezen.

2.5 Ten aanzien van zaken die AIF Soldeertechniek van derden heeft
    afgenomen zullen de op de desbetreffende transacties
    toepasselijke (contracts- en/of garantie)bepalingen ook
    van toepassing zijn op de overeenkomst tussen AIF Soldeertechniek
    en Afnemer, indien en voor zover AIF Soldeertechniek zich daarop
    beroept.

2.5 Ingeval deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere
    taal dan de Nederlandse, is bij verschillen de Nederlandse
    tekst steeds beslissend.

2.6 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling
    van de overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de
    geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of
    deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of
    nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op
    wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij het geen
    partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid
    of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

2.7 Indien AIF Soldeertechniek in een voorkomend geval niet de strikte
    naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met
    zich dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of
    dat AIF Soldeertechniek het recht zou verliezen om in toekomstige,
    al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze
    voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1 Elk aanbod van AIF Soldeertechniek is herroepelijk, ook als daar in
    een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van
    AIF Soldeertechniek, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per
    telefax, op het Internet, per e-mail of op andere wijze gedaan,
    zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door
    AIF Soldeertechniek worden herroepen, zelfs direct nadat Afnemer het
    aanbod heeft aanvaard.

3.3 Alle bij een aanbieding, offerte e.d. verstrekte informatie en/of
    specificaties gelden steeds bij benadering en zijn voor
    AIF Soldeertechniek slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk en met die
    woorden schriftelijk is bevestigd.

3.4 Indien een offerte e.d. van AIF Soldeertechniek niet binnen 30 dagen
    of een aangegeven andere periode door een schriftelijke
    onvoorwaardelijke aanvaarding is gevolgd, is hij vervallen.

Artikel 4 – Overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het
    moment waarop AIF Soldeertechniek een door de Afnemer
    onvoorwaardelijk ondertekende offerte retour ontvangt dan
    wel, indien dat eerder is, op het moment waarop
    AIF Soldeertechniek een begin maakt met de uitvoering van de
    opdracht.

4.2 Afspraken met ondergeschikte personeelsleden of andere
    (tussen)personen van AIF Soldeertechniek binden AIF Soldeertechniek niet
    voor zover  deze afspraken niet schriftelijk door de statutaire
    directie van AIF Soldeertechniek zijn bevestigd.

4.3 De opdrachtbevestiging van AIF Soldeertechniek wordt geacht de
    overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.4 Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk
    overkomen van gegevens en mededelingen ten gevolge van
    het gebruik van enig communicatiemiddel tussen
    AIF Soldeertechniek en Afnemer, dan wel tussen AIF Soldeertechniek en
    derden, voor zover deze betrekking hebben op AIF Soldeertechniek
    en Afnemer, is AIF Soldeertechniek niet aansprakelijk, tenzij er
    sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de zijde van
    AIF Soldeertechniek.

4.5 Indien AIF Soldeertechniek met twee of meer personen dan wel
    rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)-
    personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de
    verplichtingen die voor hen uit die overeenkomst jegens
    AIF Soldeertechniek voortvloeien.

4.6 AIF Soldeertechniek behoudt zich het recht voor om voor rekening
    en risico van Afnemer derden in te schakelen bij de uitvoering
    van de met Afnemer gesloten overeenkomst als dat
    redelijkerwijze nodig mocht zijn.

4.7 AIF Soldeertechniek behoudt zich het recht voor de gesloten
    overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke
    tussenkomst te ontbinden, indien Afnemer (voorlopige)
    surseance van betaling aanvraagt, indien het faillissement van
    Afnemer wordt aangevraagd, indien de opdracht
    redelijkerwijze niet (meer) afgerond kan worden, indien
    Afnemer overlijdt, of indien Afnemer nalatig is in het
    verschaffen van informatie die AIF Soldeertechniek van Afnemer
    verlangt of in het kader van de gesloten overeenkomst nodig
    heeft.

    Indien de overeenkomst door AIF Soldeertechniek op één van
    voornoemde gronden wordt ontbonden, zal Afnemer aan
    AIF Soldeertechniek automatisch een vergoeding verschuldigd zijn voor
    de gemaakte interne kosten en winstderving van 25% van de
    overeengekomen vergoeding met een minimum van
    EUR 600,--. Bovendien zal Afnemer alle andere kosten, door
    AIF Soldeertechniek gemaakt ter voorbereiding op de door haar te
    leveren prestaties, alsmede alle overige door AIF Soldeertechniek
    geleden schade te vergoeden. Voor zover AIF Soldeertechniek (op basis
    van één van voornoemde gronden) de tussen partijen gesloten
    overeenkomst mocht ontbinden, is zij niet gehouden tot
    betaling van enige vergoeding of schadevergoeding aan
    Afnemer uit welke hoofde dan ook.

4.8 Het recht van Afnemer op de uitvoering van de overeenkomst,
    dat voor Afnemer uit een overeenkomst met AIF Soldeertechniek
    voortvloeit, is niet overdraagbaar zonder voorafgaande
    schriftelijke toestemming van AIF Soldeertechniek.

Artikel 5 – Levering en levertijd

5.1 Ten gevolge van de aard van haar bedrijf en haar producten is
    AIF Soldeertechniek in belangrijke mate afhankelijk van prestaties
    van derden (zoals toeleveranciers, transporteurs, douane-
    autoriteiten en andere instanties), zodat AIF Soldeertechniek niet kan
    garanderen dat de overeenkomst volledig en tijdig door haar
    kan worden nagekomen.

5.2 De door AIF Soldeertechniek opgegeven termijnen zijn zo goed
    mogelijk gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de
    overeenkomst geldende omstandigheden. Zij zijn evenwel
    nimmer bindend of fataal.

5.3 Overschrijding door AIF Soldeertechniek van overeengekomen
    termijnen geeft Afnemer geen recht op ontbinding van de
    overeenkomst, tenzij AIF Soldeertechniek langer dan 30 dagen in
    verzuim is, na in gebreke te zijn gesteld. Schadevergoeding is
    AIF Soldeertechniek dan nimmer verschuldigd.

5.4 De door AIF Soldeertechniek verkochte zaken worden (af)geleverd
    vanaf de bedrijfs- c.q. opslagruimte van AIF Soldeertechniek. Het
    risico gaat over op Afnemer zodra de zak en de bedrijfs- c.q.
    opslagruimte hebben verlaten of zodra de zaken ten behoeve
    van Afnemer zijn afgezonderd en bericht is gedaan of gestuurd
    dat het gekochte voor aflevering gereed is. Het transportrisico
    is voor Afnemer.

5.5 Afnemer zal de zaken en/of diensten afnemen zodra
    AIF Soldeertechniek deze aanbiedt. Indien afnemer voornoemde
    verplichting niet nakomt, kan AIF Soldeertechniek, onverminderd
    haar bevoegdheid om nakoming te vorderen, de overeenkomst
    ontbinden, in welk geval het bepaalde in artikel 4.7 tweede
    alinea van toepassing is.

Artikel 6 – Prijzen

6.1 De overeengekomen prijzen zijn excl. BTW en zijn gebaseerd
    op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de
    aanbieding.

    AIF Soldeertechniek behoudt zich het recht voor de na datum van de
    aanbieding of orderbevestiging ontstane wijzigingen in
    kostprijsbepalende factoren, waarop AIF Soldeertechniek in
    redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld
    stijging of verhoging van koperprijzen, olieprijzen,
    aluminiumprijzen, inkoopprijzen, accijnzen, sociale lasten,
    verzekeringspenningen, toltarieven, verzend-/transportkosten
    of omzetbelasting, aan Afnemer door te berekenen, ook al
    mocht een bepaalde prijs zijn overeengekomen.

6.2 Eventuele transportkosten, verzendkosten, verzekeringskosten,
    en alle andere in verband met de (af-)levering te maken kosten
    zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is
    overeengekomen.

Artikel 7 – Betaling

7.1 De betalingstermijn van facturen is dertig (30) dagen na
    factuurdatum. Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts
    indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

7.2 AIF Soldeertechniek kan verlangen dat betaling plaatsvindt op het
    moment dat een transactie wordt gerealiseerd. Zo nodig zal zij
    in dit verband vooraf een ‘pro-forma’ (eind)factuur opstellen.

7.3 Afnemer zal de betaling van de vergoeding aan AIF Soldeertechniek
    niet opschorten of verrekenen.

7.4 Alle betalingen zullen geschieden op een door AIF Soldeertechniek
    schriftelijk aan te wijzen bank- of girorekening.

7.5 Betalingen zullen worden gedaan in Euro, tenzij anders is
    vermeld.

7.6 Betalingen van Afnemer strekken steeds eerst tot voldoening
    van de door haar verschuldigde vertragingsrente en
    (buiten)gerechtelijke incassokosten en worden vervolgens in
    mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs
    al deelt Afnemer mede dat de betaling betrekking heeft op een
    latere vordering of andere post.

7.7 Afnemer is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim
    door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Indien
    AIF Soldeertechniek in redelijkheid redenen heeft te twijfelen aan de
    stipte nakoming van de verplichtingen van Afnemer, zijn de
    vorderingen van AIF Soldeertechniek direct opeisbaar, ongeacht een
    eventueel overeengekomen betalingstermijn.

7.8 Gedurende de periode van haar verzuim is Afnemer over de
    openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1,5% per
    maand of gedeelte van een maand verschuldigd.
    Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de
    vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat
    jaar verschuldigde rente.

7.9 Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke
    invorderingswerkzaamheden is Afnemer, naast de hoofdsom
    en de vertragingsrente, de werkelijk door AIF Soldeertechniek
    gemaakte incassokosten en proceskosten verschuldigd.

7.10 Indien Afnemer met enige betaling in verzuim is, kan
     AIF Soldeertechniek haar prestaties opschorten, terwijl zij ook zonder
     rechterlijke tussenkomst de overeenkomst kan ontbinden, in
     welk geval artikel 4.7 tweede alinea van toepassing is.

Artikel 8 – Aanvullingen en wijzigingen

8.1 Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst
    binden AIF Soldeertechniek slechts indien zij deze schriftelijk heeft
    bevestigd.

8.2 Aanvullende afspraken, wijzigingen of externe omstandigheden
    waarop AIF Soldeertechniek geen invloed heeft, kunnen leiden tot
    verlenging van de door partijen overeengekomen tijdsplanning.

8.3 Extra werkzaamheden en kosten aan de zijde van AIF Soldeertechniek
    als gevolg van aanvullende afspraken of wijzigingen of externe
    omstandigheden waarop AIF Soldeertechniek geen invloed heeft,
    mogen aan Afnemer worden doorberekend.

Artikel 9 – Aanbetaling en zekerheidstelling

9.1 AIF Soldeertechniek kan steeds, alvorens met de nakoming van de
    overeenkomst voort te gaan, zonder nadere motivering van
    Afnemer verlangen dat zij voldoende zekerheid stelt voor het
    nakomen van haar betalingsverplichtingen, bijvoorbeeld door
    het voldoen van een voorschot.

9.2 Afnemer zal het voorschot binnen de verlangde termijn
    voldoen. Door het verstrijken van voornoemde termijn raakt
    Afnemer in verzuim; een ingebrekestelling is hiertoe niet
    vereist. Voordat zekerheid is gesteld en indien Afnemer met
    het stellen van zekerheid in verzuim is, kan AIF Soldeertechniek
    haar prestaties opschorten, terwijl zij ook zonder rechterlijke
    tussenkomst de overeenkomst kan ontbinden, in welk geval
    artikel 4.7 tweede alinea van toepassing is.

Artikel 10 – Gegevens Afnemer

10.1 Afnemer zal alle gegevens en bescheiden die AIF Soldeertechniek
     redelijkerwijze nodig heeft voor het correct uitvoeren van de
     overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste
     wijze ter beschikking van AIF Soldeertechniek stellen en ook
     overigens zal Afnemer AIF Soldeertechniek op de hoogte houden
     van de relevante informatie.

10.2 Indien mocht blijken dat de door Afnemer verstrekte
     informatie niet juist, niet volledig en/of niet betrouwbaar is,
     zijn alle extra kosten die AIF Soldeertechniek daardoor in verband
     met de – uitvoering van de – overeenkomst moet maken, voor
     rekening van Afnemer, onverminderd de gehoudenheid van
     Afnemer AIF Soldeertechniek tegenover derden te vrijwaren voor
     afspraken.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 AIF Soldeertechniek neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen
     in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties of zaken in
     strijd zijn of kunnen komen met enig in Nederland geldend
     recht van intellectueel eigendom van een derde. Indien
     niettemin aan AIF Soldeertechniek het verwijt valt te maken van het
     feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt, zal
     AIF Soldeertechniek, onverminderd de in artikelen 14 tot en met 18
     vermelde grenzen, het geleverde tegen creditering van de
     kosten terugnemen, of zorg dragen dat Afnemer de geleverde
     prestatie of zaak of een gelijkwaardige zaak, ongestoord kan
     blijven gebruiken; alles mits Afnemer AIF Soldeertechniek tijdig
     waarschuwt en onmiddellijk en onvoorwaardelijk in staat stelt
     om voor haar belangen ten opzichte van degene die rechten
     van intellectueel eigendom geldend maakt, op te komen. Ter
     zake van inbreuk op een recht van industriële of intellectuele
     eigendom buiten Nederland zal Afnemer tegen AIF Soldeertechniek
     geen enkele aanspraak kunnen doen gelden en geen enkele
     vordering hebben.

11.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt
     AIF Soldeertechniek de auteursrechten en alle overige rechten van
     intellectuele eigendom op de door haar opgemaakte en
     verstrekte voorbeelden, berekeningen, modellen, ontwerpen,
     werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere
     geestesproducten. Deze zaken blijven eigendom van
     AIF Soldeertechniek en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming
     niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, aan derden getoond
     of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan Afnemer
     daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Afnemer zal deze
     zaken op eerste verzoek aan AIF Soldeertechniek terugsturen.

11.3 In geval van overtreding van het in artikel 11.2 bepaalde
     verbeurt Afnemer een boete van EUR 10.000,-- voor iedere
     overtreding en voor iedere dag, dat een overtreding duurt, een
     gedeelte van de dag daaronder begrepen, onverminderd de
     overige rechten die AIF Soldeertechniek geldend kan maken,
     bijvoorbeeld verbod van de overtreding te vragen en
     aanspraak te maken op schadevergoeding.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

12.1 AIF Soldeertechniek behoudt zich de eigendom voor alles van alle door
     haar aan Afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor
     al deze zaken, ook toekomstige, geheel is voldaan. Voorts
     geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die
     AIF Soldeertechniek op Afnemer mocht verkrijgen wegens
     tekortschieten van Afnemer in een of meer van zijn overige
     verplichtingen jegens AIF Soldeertechniek.
     Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op
     Afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet monteren, in-
     of aanbouwen, gebruiken, verbruiken, verkopen, verpanden of
     aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
     Afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van
     Afnemer zijn overgegaan en andere zaken die zich in handen
     van AIF Soldeertechniek bevinden, strekken nog tot onderpand voor
     die vorderingen, die AIF Soldeertechniek uit welke hoofde dan ook
     nog tegen Afnemer mocht hebben (voorbehouden bezitloos
     pandrecht).

12.2 Afnemer zal de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde
     zaken zorgvuldig en als steeds herkenbaar eigendom van
     AIF Soldeertechniek bewaren. Afnemer zal de zaken voor de duur van
     de voorbehouden eigendom tegen alle gebruikelijke risico’s
     verzekeren. Afnemer machtigt hierbij AIF Soldeertechniek om
     namens Afnemer al haar aanspraken op de verzekeraars uit
     hoofde van genoemde verzekeringen aan zichzelf (stil) te
     verpanden in de zin van art. 3:239 Nederlands Burgerlijk
     Wetboek, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van
     AIF Soldeertechniek jegens Afnemer. Indien Afnemer met de nakoming
     van zijn betalingsverplichtingen jegens AIF Soldeertechniek
     tekortschiet of AIF Soldeertechniek goede grond heeft te vrezen dat
     hij in zijn verplichtingen zal tekortschieten, mag
     AIF Soldeertechniek de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken
     op ieder moment (laten) terugnemen. Na terugneming zal
     Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde (op basis
     van inkoopsprijs), welke in geen geval hoger kan zijn dan de
     oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de
     terugneming gevallen kosten.

Artikel 13 – Retentierecht en pandrecht

13.1 AIF Soldeertechniek mag, tot het moment waarop Afnemer al haar
     verplichtingen jegens AIF Soldeertechniek is nagekomen, jegens een
     ieder voor rekening en risico van Afnemer zaken, documenten
     en gelden waarover AIF Soldeertechniek in het kader van haar
     overeenkomsten met Afnemer de beschikking krijgt,
     vasthouden.

13.2 Alle zaken, documenten en gelden die AIF Soldeertechniek uit welke
     hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken tot
     onderpand van alle vorderingen die zij ten laste van Afnemer
     heeft of zal krijgen.

13.3 AIF Soldeertechniek kan de haar in de leden 1 en 2 toegekende
     rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen Afnemer nog
     verschuldigd is in verband met andere overeenkomsten, al dan
     niet met groepsmaatschappijen.

Artikel 14 – Klachten

14.1 Afnemer zal het geleverde onmiddellijk bij de levering
     controleren op eventuele afwijkingen van het
     overeengekomen.

14.2 Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de
     feiten waarop deze klachten betrekking hebben, terstond, en
     uiterlijk binnen 5 dagen na feitelijke (af)levering per fax bij
     AIF Soldeertechniek worden ingediend, bij gebreke waarvan
     Afnemer geacht wordt het geleverde/gepresteerde
     onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

14.3 Ieder recht om te klagen vervalt, indien en zodra Afnemer het
     geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar
     objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel
     gebruikt dan waarvan AIF Soldeertechniek redelijkerwijs mocht
     uitgaan dat het zou worden gebruikt, Afnemer het geleverde,
     aanpast, door levert, dan wel niet ter beschikking van
     AIF Soldeertechniek houdt.

14.4 Klachten zijn niet toegestaan ter zake van in de handel en de
     branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kleuren,
     kwaliteiten, samenstellingen, dikte, hoeveelheden, jaartallen,
     e.d.

14.5 AIF Soldeertechniek is slechts verplicht kennis te nemen van
     ingediende klachten, indien Afnemer aan al zijn contractuele
     verplichtingen jegens AIF Soldeertechniek, uit welke hoofde dan
     ook, heeft voldaan. Afnemer zal zijn verplichtingen niet
     kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door
     hem ingediende klacht.

14.6 Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven
     bepaalde, gegrond zijn, zal AIF Soldeertechniek na overleg met
     Afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn
     herleveren van een zaak of een dienst van dezelfde of
     vergelijkbare soort. Afnemer zal de vervangen zaken of
     onderdelen of ter zake van de dienst verstrekte stukken
     desgevraagd aan AIF Soldeertechniek overdragen dan wel gedurende
     enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Gehele of
     gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer
     is slechts mogelijk met medewerking van AIF Soldeertechniek.

14.7 Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven
     bepaalde, gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn
     herleveren van de zaak of dienst niet mogelijk is, is
     AIF Soldeertechniek gerechtigd een zaak of dienst van de
     dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel een redelijke
     prijsreductie toepassen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van
     de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met
     medewerking van AIF Soldeertechniek.

Artikel 15 – Retourzendingen

15.1 Retourzendingen aan AIF Soldeertechniek zijn slechts toegestaan
     met toestemming van AIF Soldeertechniek.

15.2 Retourzendingen aan AIF Soldeertechniek geschieden voor rekening
     en risico van Afnemer. Bij terechte klachten worden de
     Nederlandse portokosten door AIF Soldeertechniek vergoed.

15.3 AIF Soldeertechniek is gerechtigd te laat verstuurde en/of kennelijk
     ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen
     waarvan de kosten niet zijn vooruitbetaald, te weigeren.

15.4 Slaat AIF Soldeertechniek de geretourneerde zaken op of trekt zij
     zich die zaken op andere wijze aan, dan geschiedt dat voor
     rekening en risico van Afnemer. Uit deze maatregelen kan
     nimmer een goedkeuring of aanvaarding van de retourzending
     worden afgeleid.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1 Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding
     waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is
     AIF Soldeertechniek, behoudens opzet of grove nalatigheid, niet
     aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade,
     personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of
     indirect, voor Afnemer en/of derden mocht ontstaan.
     AIF Soldeertechniek is hooguit verplicht de zaak of dienst opnieuw te
     leveren, dan wel, indien levering redelijkerwijs niet meer
     mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen.

16.2 Iedere aansprakelijkheid van AIF Soldeertechniek is beperkt tot de
     schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding
     verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum
     het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de
     door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt
     uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico
     dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de
     verzekeraar komt.

     Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de
     genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere
     aansprakelijkheid beperkt tot het door AIF Soldeertechniek  voor de
     desbetreffende zaak of het desbetreffende geval gefactureerde
     netto-factuurbedrag.

16.3 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden
     is bepaald, is AIF Soldeertechniek voor zaken en/of diensten die zij
     van derden heeft betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan
     voor zover deze derden jegens AIF Soldeertechniek aansprakelijk zijn
     en verhaal bieden.

16.4 Indien AIF Soldeertechniek bij de installatie en/of de montage en/of
     het bedrijfs-gereedmaken zaken behulpzaam is, zonder dat dit
     uitdrukkelijk in de opdracht is vermeld, geschiedt dat steeds
     geheel voor risico van Afnemer.

16.5 AIF Soldeertechniek is niet aansprakelijk indien Afnemer de schade
     niet prompt en binnen 5 dagen nadat zij deze heeft
     geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk aan
     AIF Soldeertechniek heeft gemeld.

16.6 AIF Soldeertechniek bedingt alle wettelijke en contractuele
     verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen
     aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten
     behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten
     voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou
     zijn.

16.7 Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel en algemene
     voorwaarden is bepaald, dienen voorts eventuele (rechts-)
     vorderingen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na
     oplevering van de prestatie in rechte aanhangig te zijn
     gemaakt.

Artikel 17 – Vrijwaring

     Afnemer zal AIF Soldeertechniek volledig vrijwaren voor elke vorm
     van aansprakelijkheid die jegens derden op AIF Soldeertechniek zou
     kunnen rusten met betrekking tot door AIF Soldeertechniek
     geleverde zaken of verrichte diensten , voor zover die
     aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op
     AIF Soldeertechniek rust.

Artikel 18 – Overmacht

18.1 Onder overmacht (“niet-toerekenbare tekortkoming”) wordt te
     dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke,
     eventueel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming
     van de overeenkomst redelijkerwijs door Afnemer niet (meer)
     van AIF Soldeertechniek kan worden verlangd.

18.2 Onder overmacht van AIF Soldeertechniek wordt in ieder geval
     verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het
     personeel van AIF Soldeertechniek, brand, sabotage,
     overheidsmaatregelen, computer- en telefoonstoringen bij
     AIF Soldeertechniek, ongebruikelijke prijsstijgingen, problemen bij
     toeleveranciers, vervoerders en onvrijwillige storingen of
     belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst
     kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade
     en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie
     (“toerekenbare tekortkoming”) door hulppersonen van
     AIF Soldeertechniek of Afnemer, waardoor AIF Soldeertechniek haar
     verplichtingen jegens Afnemer niet (meer) (tijdig) kan
     nakomen.

18.3 Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan
     AIF Soldeertechniek de uitvoering van de overeenkomst opschorten dan
     wel de overeenkomst definitief ontbinden; Afnemer kan dat
     ook, maar eerst nadat AIF Soldeertechniek 60 dagen na
     ingebrekestelling haar verplichtingen niet is nagekomen. Bij
     ontbinding in geval van overmacht is AIF Soldeertechniek geen
     schadevergoeding verschuldigd.

18.4 AIF Soldeertechniek kan betaling vorderen voor de prestaties die bij
     de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn
     verricht vóórdat van de omstandigheid, welke overmacht
     oplevert, is gebleken.

18.5 AIF Soldeertechniek kan zich ook op overmacht beroepen indien de
     omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar
     prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 19 – Rechtsvorderingen, toepasselijk recht en geschillen

19.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend
     onderworpen aan het Nederlandse recht.

19.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van
     toepassing, evenmin als enige andere bestaande of
     toekomstige regeling inzake koop van roerende lichamelijke
     zaken waarvan de werking door partijen kan worden
     uitgesloten.

19.3 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan zullen,
     zulks ter (vrije) keuze van AIF Soldeertechniek, bij uitsluiting
     worden beslecht òf door de (Voorzieningenrechter van de)
     Rechtbank Groningen (voor zover de geschillen behoren tot de
     competentie van de sector civiel van een rechtbank
     (“procureurszaken”).

19.4 De taal van de procesvoering is de Nederlandse.

AFDELING II – ONDERZOEKS-, ONTWIKKELINGS- EN
ONTWERPWERKZAAMHEDEN

Artikel 20 – Algemeen

20.1 De in deze afdeling vermelde bepalingen zijn, onverminderd
     de bepalingen in de artikelen 1 tot en met 19 in Afdeling I –
     Algemeen van deze algemene voorwaarden, van toepassing bij
     overeenkomsten/opdrachten tot het uitvoeren van onderzoeks-,
     ontwikkelings- en/of otwerpwerkzaamheden.

20.2 Voor zover en indien sprake is van tegenstrijdigheden tussen
     bepalingen in de artikelen 1 tot en met 19 enerzijds en
     bepalingen van deze afdeling anderzijds, prevaleren de
     bepalingen van deze afdeling.

Artikel 21 – Inspanningsverplichting

     Met het aanvaarden van de opdracht, verbindt AIF Soldeertechniek zich tot
     niet meer dan bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden
     in te spannen voor een voor Afnemer bruikbaar resultaat.

Artikel 22 – Geheimhouding

22.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van de resultaten
     van de opdracht, zoals door AIF Soldeertechniek aan Afnemer
     verschaft, voor zover de wet dat toestaat.

22.2 Voor gegevens van Afnemer waarvan AIF Soldeertechniek bij de
     uitvoering van de opdracht kennis neemt en die door Afnemer
     uitdrukkelijk als geheim te houden zijn gekenmerkt, geldt een
     geheimhoudingsverplichting van AIF Soldeertechniek. Andersom
     geldt eenzelfde verplichting voor Afnemer.


Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing:
     • voor gegevens welke reeds in het bezit zijn van één van de
       partijen op het moment dat deze gegevens door de andere
       partij worden medegedeeld;
     • voor gegevens welke van algemene bekendheid zijn of
       worden, zonder dat dit het gevolg is van enig verwijtbaar
       handelen of nalaten van één van partijen;
     • voor gegevens welke op rechtmatige wijze door partijen
       worden verkregen van een derde, dan wel uit eigen onderzoek
       van partijen, zonder dat daarbij op enigerlei wijze gebruik
       wordt gemaakt van de geheime gegevens.

22.3 Slechts indien dit bij het aangaan van de opdracht schriftelijk
     is overeengekomen, is AIF Soldeertechniek gedurende de uitvoering
     van de opdracht verplicht zich te onthouden van het
     aanvaarden van opdrachten van derden op het gebied van de
     opdracht.

22.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
     AIF Soldeertechniek is het Afnemer niet toegestaan de door
     AIF soldeertechniek verstrekte resultaten geheel of gedeeltelijk te
     verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van
     druk, fotokopie, microfilm, in elektronische vorm of op welke
     andere wijze dan ook.

Artikel 23 – Rechten op resultaten

23.1 Beide partijen hebben het recht de resultaten te gebruiken,
     maar uitsluitend AIF Soldeertechniek heeft het recht aan de hand van
     de resultaten zaken te (laten) vervaardigen. Tenzij partijen
     schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is
     AIF Soldeertechniek bevoegd deze zaken (tevens) aan derden te
     verkopen en te leveren.

23.2 Voor zover de uitvoering door AIF Soldeertechniek van de opdracht
     leidt tot octrooieerbare materie, heeft uitsluitend
     AIF Soldeertechniek het recht ten behoeve van zichzelf op haar naam en
     voor haar rekening een octrooi/octrooien aan te vragen, zonder
     dat zij daarvoor Afnemer een vergoeding verschuldigd is en/of
     wordt, indien een octrooi/octrooien wordt/worden verleend.